หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

    

สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จะนำไปสู่การสร้างเสริมให้เกิดสังคมแห่งสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนเป็นต้นกล้าสำคัญที่จะเติบโตสร้างรากฐานและทิศทางของสังคม หากได้รับอาหาร
และปุ๋ยที่ดีี และได้รับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ จะพัฒนาให้เด็กได้เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ความสัมพันธ์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น และร่วมสร้างสังคมที่มีความสุข

         

การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์คือการเติมปุ๋ยดีให้ต้นไม้เจริญเติบโตงดงามและสร้างร่มเงาคุณค่าให้ผืนดิน
เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์สังคม การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ทั้งพื้นที่ทางกายภาพ  สนามเด็กเล่น สถานที่ธรรมชาติ
พื้นที่สื่อ พื้นที่ทางความคิด จึงจำเป็นที่ต้องมีการผลักดันให้เกิดในชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน โดยมีนักจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อนำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

                            

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com