หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

 

โครงการ หลักสูตรยิ้มละไม

            เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ประโยคที่พูดกันติดปาก ได้ยินจนติดหู ซึ่งหมายความว่า อนาคตของชุมชน ประเทศ และโลกของเราจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับเด็กในวันนี้ว่าเขาได้เรียนรู้อะไร มีวิธีคิดแบบไหน และจะพัฒนาชุมชน และโลกของเราไปในทิศทางใด เราฝากความหวังไว้กับเด็กในวันนี้ นั่นหมายถึงเราได้ฝากความหวังไว้กับการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อเด็กในวันนี้ด้วย

      

หลักสูตรยิ้มละไม แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจความเป็นมา ความเป็นอยู่และความเป็นไปของชุมชน เห็นถึงความเชื่อมโยงของชุมชนกับสังคมโลก เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เอื้อเฟื้อพึ่งพาแบ่งปัน เรียนรู้ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เรียนรู้เพื่อความเข้าใจตัวเอง มีชีวิตที่รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

      

โดยการเรียนรู้ชุมชนอย่างรอบด้านและเชื่อมโยง ทั้งประวัติความเป็นมา อาชีพ ฤดูกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้ องค์ความรู้ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ประเพณี ทรัพยากรท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจชุมชน การบริโภค กลุ่มองค์กรในชุมชน ปัญหาชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ สนุกและท้าทาย เรียนรู้กับผู้รู้ ลงมือทำจริง ทำโครงงาน สำรวจทรัพยากร ทำแผนที่ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาชุมชน คิดและจัดทำโครงการแก้ปัญหา ค่ายสิ่งแวดล้อม งานศิลปะ ดนตรี การละเล่น
เพื่อให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน และโลกใบนี้ สมกับที่ทุกคนได้ฝากความหวังไว้กับเด็กในวันนี้...และวันหน้า

                          

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com