หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

โครงการขบวนการยิ้มละไม สร้างภูมิคุ้มกัน...สายพันธุ์ใหม่

logo2

โลกทัศน์สโมสร ร่วมกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทำโครงการรวมพลังโรงเรียนสู้หวัด 2009 โดยใช้ชื่อโครงการย่อย
“ขบวนการยิ้มละไม สร้างภูมิคุ้มกัน…สายพันธุ์ใหม่” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา  โดยการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพและป้องกันหวัดสายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้โรงเรียนนำไปบูรณาการปรับใช้
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระวิชาอาทิ สุขศึกษา พละศึกษา ดนตรี ศิลปะ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และปรับสภาพโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันหวัดสายพันธุ์ใหม่โดยให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ผลิตสื่อ อาทิ บทเพลง โปสเตอร์รณรงค์เผยแพร่
ไปสู่ เพื่อนในโรงเรียน และสร้างสรรค์กิจกรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุก
สร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการสำรวจ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ในการทำโครงการสร้างสรรค์โรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบขยายข้อมูลความรู้
รูปแบบกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันหวัดสายพันธุ์ใหม่ไปสู่โรงเรียนเครือข่ายต่อไป

                            

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com