กระบวนการระดมความคิด

         

ขั้นตอนที่สี่ กระบวนการระดมความคิด

การทำงานหรือกิจกรรมเป็นกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วมจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้เหตุผล การยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น  เปิดรับความคิดที่แตกต่าง  เพื่อการกำหนดเป้าหมายร่วม การวางแผนงาน การปฏิบัติการร่วม การประเมินผล สรุปบทเรียน ถอดบทเรียน การแก้ปัญหา เกมส์ที่ใช้ในช่วงนี้เป็นเกมส์ที่วางเงื่อนไขให้ทุกคนได้คิดและแลกเปลี่ยน

เช่น เกมโลกแตก ผู้นำเกมสร้างสถานการณ์ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดช่วยกันหาทางออก ถ้าโลกแตก แล้วจะต้องอพยพไปอยู่ในโลกใบใหม่ แต่ไปได้ไม่ทุกคน เราควรจะให้ใคร บุคคลในอาชีพใดไปร่วมสร้างโลกใหม่บ้าง โดยเรียงลำดับความสำคัญ และให้เหตุผล

ในการระดมความคิด มีการช่วยกันออกความคิดเห็น โดยดึงความรู้ ความคิดที่แต่ละคนมีออกมาประกอบการตัดสินใจ...ควรจะให้ชาวนาไป เพราะเป็นผู้ผลิตอาหาร เพื่อปากท้องของคน..ควรจะให้สถาปนิกไป จะได้คิดหาทางสร้างที่อยู่อาศัย..ควรจะให้ตำรวจไป เพื่อจับผู้ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น..ให้นักสำรวจไปสำรวจทรัพยากร..ให้ผู้พิพากษาไปตัดสินคนทำผิด..ให้พระเป็นที่พึ่งทางใจของคน...ใครควรจะได้ไป ขึ้นอยู่กับแนวคิด มุมมองของคนในกลุ่มที่ผ่านการแลกเปลี่ยน ปรึกษากันมาอย่างดีแล้ว

เกมวางเงื่อนไขให้เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายๆ มุม จัดลำดับความสำคัญ แก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัด จำลองการทำงานร่วมกัน เพื่อฝึกปรือวิทยายุทธ ก่อนการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาจริง

“เมื่อปัญหาเกิด ทุกคนได้ร่วมกันแก้ ผ่านการแบ่งปันความคิด แลกเปลี่ยนความเห็น...เมื่อลงมือทำ การทำงานอย่างมีพลังจึงเกิดขึ้น”