กิจกรรมที่ผ่านมา

         

ปี ๒๕๕๕

 • กิจกรรมเล่นเพื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง Let's play for change
  - งานวันเด็ก "เด็กไทย หัวใจเกษตร" ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
  - ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติิ
 • ดนตรียิ้มละไมสัญจร
  - กิจกรรม เครือข่ายความร่วมมือปรับตัวโลกร้อน ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน

ปี ๒๕๕๔

 • ค่ายเล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง จ.ยโสธร ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อเด็ก

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "สอนสนุกทั้งครูและเด็กประทับใจ" ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก จ.พระนครศรีอยุธยา

 • กิจกรรมเล่นเพื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง Let's play for change
  - งานวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาล และเทศบาลชลบุรี
  - ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
  - งานตลาดนัดพลังงานชุมชนระดับภูมิภาค ร่วมกับกระทรวงพลังงานราชบุรี

 • จัดกิจกรรม "รอยเท้าพ่อที่ทองผาภูมิ" ร่วมกับเทศบาลอำเภอทองผาภูมิ

ปี ๒๕๕๓

 • โครงการขบวนการยิ้มละไม สร้างภูมิคุ้มกัน...สายพันธุ์ใหม่ นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสายพันธุ์ใหม่
  ร่วมกับ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • พัฒนาหลักสูตร และอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดกระบวนการพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน สนับสุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 • จัดกระบวนการค่ายดนตรียิ้มละไม "จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี" ร่วมกับโรงเรียนวัดยาง จ.สิงห์บุรี

 • งานมหกรรมรวมพลัง "ปลุกสติ ปลูกปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย" ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปี ๒๕๕๒

 • โครงการขบวนการยิ้มละไม สร้างภูมิคุ้มกัน...สายพันธุ์ใหม่ นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสายพันธุ์ใหม่
  ร่วมกับ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ 
  สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • พัฒนาหลักสูตร และอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดกระบวนการพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน สนับสุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 • เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ จังหวะธรรมชาติ ชีวิต จังหวะดนตรี เทศกาลดนตรีโลก ดนตรีสร้างสุข ภาคใต้ จ.พังงา สนับสนุนโดย แผนงานทุน   อุปถัมป์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 • ค่ายดนตรียิ้มละไม สนับสนุนโดย แผนงานทุนอุปถัมป์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 • พัฒนาศักยภาพนักจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน  สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 • พัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับโรงเรียนวัดบึง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จ.พระนครศรีอยุธยา

 • กิจกรรมสวนดนตรียิ้มละไมและดนตรียิ้มละไมสัญจร 3 พื้นที่ร่วมกับ อบต.วังแดง   จ.พระนครศรีอยุธยา

 • พิธีเปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ปี ๒๕๕๑

 • โครงการมหกรรมดนตรีสร้างสุข ร่วมกับเครือข่ายดนตรีสร้างสุข
  สนับสนุนโดย
  แผนงานทุนอุปถัมป์เชิงรุกด้านสื่อ
  และกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
  - มหกรรมดนตรีสร้างสุขภาคกลาง
  - มหกรรมดนตรีสร้างสุข ปลูกเพลงกลางสวน สร้างสุขกลางใจ


 • งานวันเด็ก ขบวนการเด็กยิ้ม อิ่มรักษ์ พิทักษ์โลก
  ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน องค์การแอ็คชันเอด ประเทศไทย มูลนิธิลาฟา
  มูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ดนตรียิ้มละไมสัญจร
  - งานหนังสือทำมือ ร่วมกับเครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
  - งานคิดดี มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เยาวชน

ปี  ๒๕๕๐

 • โครงการยิ้มละไม การมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ ระบบนิเวศ ภัยพิบัติ
  เพื่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและการพึ่งตนเอง
  ได้รับการสนับสนุนจากองค์การแอคชันเอด ประเทศไทย

 • กิจกรรม ด.เด็กยิ้มละไม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
  จ.พระนครศรีอยุธยา

 • โครงการมหกรรมดนตรีสร้างสุข ร่วมกับเครือข่ายดนตรีสร้างสุข
  สนับสนุนโดย
  แผนงานทุนอุปถัมป์เชิงรุกด้านสื่อ
  และกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

  - ค่ายดนตรียิ้มละไมพื้นที่ภาคใต้และภาคกลาง
  - กิจกรรมดนตรียิ้มละไมสัญจรพื้นที่ภาคใต้และภาคกลาง


 • ดนตรียิ้มละไมสัญจร
  - โลกคลายร้อนย้อนสู่ความเรียบง่าย ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
  - เปิดหน้าต่างทางเลือกหยุดวิถีโลกร้อน ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
  - วันปลูกดอกไม้ในหัวใจ ต้านยาเสพติด กรมประชาสัมพันธ์
  - กิจกรรมดนตรียิ้มละไมสัญจร โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
  - มหกรรมหนังสือทำมือในสวน ร่วมกับเครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
  - ปลดแอกผู้บริโภค ร่วมกับอาศรมวงศ์สนิทและเครือข่าย
  - งานประชุมวิชาการ โครงการนวัตกรรมของ สสส.
  - งานทำดีเพื่อพ่อ

ปี ๒๕๔๙

 • ค่ายเด็ก ลานกิจกรรม และคอนเสิร์ต ด.เด็กเสียงใสอยากได้ครูใจดี
  ร่วมกับองค์การแอ็คชันเอด ประเทศไทย


 • กิจกรรมนักปฏิบัติการสีเขียว
  ร่วมกับภาควิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


 • ดนตรียิ้มละไมสัญจร
  - กิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับโรงเรียนวัดศาลากุล
  - มหกรรมความสุข
  - มหกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ตามรอยเท้าพ่อ
  ร่วมกับแผนงานเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่สุขภาวะ
  - กิจกรรม สานรัก ปันความสุข เพื่อสุขภาพเด็กเมือง
  ร่วมกับสถาบันต้นกล้า
  - กิจกรรมคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ (เนื่องในวาระ 100 ปี พุทธทาส)
  ร่วมกับสถาบันต้นกล้า
  - เวทีเยาวชนกับการเปลี่ยนแปลง สมัชชาสังคมไทย
  - มหาวิทยาลัยเปโตนัส ประเทศมาเลเซีย
  - มหกรรมตุลาประชาธิปไตย ในวาระ 30 ปี 6 ตุลา

ปี  ๒๕๔๘      

 • โครงการดนตรียิ้มละไม กระบวนการมีส่วนร่วม  เรียนรู้ ตระหนัก รับผิดชอบ
  เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจาก
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)


 • กิจกรรมยิ้มละไมเยาวชนสร้างสรรค์ / มหกรรมวันเด็กยิ้มละไม
  ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานเยาวชนสร้างสรรค์(ยสส.)

  ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

 • ค่ายศิลปะ ลูกเลรักเล” เกาะลันตา จ.กระบี่
  ร่วมกับสำนัก ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 • ค่ายลูกหลานคนเคียงดิน ตอน บ่มฝันเมล็ดพันธุ์สีเขียว
  จ.นครสวรรค์


 • โครงการขบวนการสร้างรอยยิ้ม กิจกรรมเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปัน

 • ดนตรียิ้มละไมสัญจร
  - เทศกาลดนตรี  กวี  ศิลปะ  เพื่อเด็กและเยาวชน

  - คอนเสิร์ตคิดถึงสองวัย ร่วมกับกลุ่มใบไม้ป่า
  - โครงการสัมมนานิสิต นักศึกษา เรื่องรอบรั้วกิจกรรมสู่พลังของนักศึกษา
  ร่วมกับกลุ่มถักทอฝัน
  - พิธีประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาเยาวชนเชิงสร้างสรรค์
  ร่วมกับแผนงานเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่สุขภาวะ
  - เส้นทางอาสาเพื่อสังคม ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
  - งานมหกรรมหนังสือทำมือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗       

 • โครงการยิ้มละไม ( ฉบับครอบครัว) ๑๐ ครั้ง

 • โครงการเด็กไทยไม่ใช่หนูทดลอง
  ร่วมกับ
  มูลนิธกรีนพีซเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 

 • หนังสือสายลมเปลี่ยนทิศ เครือข่ายเดือนตุลา

ปี ๒๕๔๕                 

 • งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยสำคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
  ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ในชุมชน
  ร่วมกับ Mr. Guy  Perlman  นักศึกษาจาก
  มหาวิทยาลัย Guelph
  จาก
  ประเทศแคนาดา โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก CIDA

ปี๒๕๔๔                       

 • จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนเรียนรู้ให้รักษ์ต้นไม้ ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  และเทศบาล ๓ จังหวัด คือ ลำปาง ระยอง นครราชสีมา


 • กิจกรรม คิดเป็น ทำเป็นเล่นละคร โรงเรียนจุฬาภรณ์ จ. พิษณุโลก

 • กิจกรรมนักจัดรายการรุ่นเยาว์ (วิทยุโรงเรียน)
  โรงเรียนจุฬาภรณ์  จ. พิษณุโลก


 • กิจกรรมครอบครัวปูน้อยค่อยเดิน แสดงดนตรีเวทีเวิล์ดเทร็ดเซ็นเตอร์

ปี๒๕๔๓                       

 • รายการวิทยุนิทานยิ้มละไม FM 918

 • เพลงละคร  สื่อวีดีโอ และกิจกรรมละครรณรงค์
  ในโครงการรวมพลังหารสอง

ปี๒๕๔๒                       

 • จัดกิจกรรมการแสดงสำหรับเยาวชนปีที่ ๓
  ในโครงการรวมพลังหารสอง
  ให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ปี๒๕๔๑                       

 • โครงการแบ่งฝันปันรัก

 •  โครงการปันความอบอุ่นสู่คนน้ำหนาว ร่วมกับ บริษัทเรไร เรคคอร์ต

 • โครงการเพลงเด็ก ชุด ปูน้อยค่อยเดิน

 • โครงการการอบรม การสร้างสรรค์ละครหุ่นสำหรับเด็ก

ปี ๒๔๔๐                      

 • โครงการคนรุ่นใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

 • โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ

 • โครงการค่ายเยาวชนสายน้ำ
  ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

ปี ๒๕๓๙                     

 • ประสานงานกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดงานรณรงค์
  “การรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์”

 • จัดทำโครงการคนรุ่นใหม่ก้าวอย่างไรให้เท่าทันสื่อ

 • จัดทำโครงการ คนรุ่นใหม่ร่วมสร้างการเมืองใหม่
  คณะกรรมการรณรงค์เพื่อ ประชาธิปไตยและองค์กรกลาง

ปี ๒๕๓๘                     

 • ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
  “จัดกิจกรรมเติมพลังให้คนมีไฟ"
  อบรมผู้นำสันทนาการ ให้กับองค์กรผู้นำนักศึกษา

ปี๒๕๓๗                      

 • จัดละครรณรงค์รับน้องใหม่อย่างไรให้สร้างสรรค์

 • จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษา

 • ดนตรีสัญจร  รณรงค์การรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์

 • ค่ายเด็กรักษ์ทะเล

ปี๒๕๓๖           

 • จัดค่ายตามล่าหาให้เจอ

 • ค่ายเด็กศุภนิมิต

 • ค่ายเด็กสิ่งแวดล้อม

 • จัดทำสื่อรณรงค์  รับน้องใหม่อย่างไรให้สร้างสรรค์

 • อบรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์