แนวคิดดนตรียิ้มละไม
                       

โครงการดนตรียิ้มละไม
จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี

            ธรรมชาติของสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่มีจังหวะและความงามในตัวเอง สายน้ำที่ไหลในลำธารให้จังหวะแห่งความชื่นใจ สายลมให้จังหวะพลิ้วไหวล่องลอย นกที่กางปีกโบยบินเป็นจังหวะอิสระเสรี สายรุ้งที่โค้งฟ้าครามให้จังหวะของความฝันจินตนาการ ต้นไม้ที่งอกงามจากผืนแผ่นดินให้จังหวะที่มีชีวิตชีวา

จังหวะชีวิตหล่อหลอมจากจังหวะธรรมชาติ ชีวิตทุกชีวิตสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างขาดไม่ได้
จังหวะชีวิตของเราเหล่ามวลมนุษย์มีอิทธิพลต่อธรรมชาติ หากเรามีจังหวะชีวิตที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับธรรมชาติ เราก็จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน หากเราแย่งชิงกอบโกย โดยลืมนึกถึงธรรมชาติ ชีวิตเราก็ตัดขาดจากธรรมชาติ ธรรมชาติก็ตัดขาดจากเรา ความไม่สัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ก่อเกิดปัญหามากมาย วิถีที่ออกห่างและเบียดเบียนธรรมชาติ สร้างจังหวะชีวิตที่วุ่นวายสับสน 

เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปมากมายเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน พร้อมกับสร้างขยะ ของเสีย สารพิษตกค้าง เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม สภาวะอากาศแปรเปลี่ยน
สายน้ำที่เคยไหลอ่อนโยนกลายเป็นสายน้ำขุ่นโคลนบ้าคลั่ง สายฝนโปรยปรายกลายเป็นน้ำท่วม ลมหนาวแห่งฤดูกาลกลายเป็นความหนาวเหน็บ แสงแดดอบอุ่นกลายเป็นรังสีอันตรายลมแล้งพัดปลิวใบไม้ร่วงกลายเป็นคลื่นลมร้อน สายลมที่พลิ้วไหวกลายเป็นพายุโหมกระหน่ำ ผืนน้ำที่สงบกลายเป็นคลื่นยักษ์ที่สาดซัดทำลาย หลายจังหวะของธรรมชาติหนักหน่วงและรุนแรง ธรรมชาติเองก็ต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่สมดุล         

โครงการดนตรียิ้มละไม ใช้กิจกรรมทางดนตรีเป็นสื่อในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และคนทั่วไป เรียนรู้จังหวะดนตรีเพื่อจังหวะชีวิตที่สอดคล้องสมดุลกับจังหวะธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการบริโภค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รู้ว่าสิ่งที่เราบริโภค อาหารที่เรากิน สิ่งของที่เราใช้ มีที่มาอย่างไรและเคารพในคุณค่าของสิ่งนั้น เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม