ทำเครื่องดนตรียิ้มละไม

เนื้อหา / วัตถุประสงค์

- รู้ที่มาของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

- รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร (ประหยัด ทะนุถนอม)

- การลดการใช้ทรัพยากร การใช้ซ้ำ การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่เป็นพิษส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

-คุณค่าความละเอียดอ่อนจากการทำงานด้วยมือตัวเองใช้พลังงานจากตัวเราเอง

กิจกรรม ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

ประดิษฐ์ลูกเขย่ายิ้มละไม

(shaker)

-ค่าอุปกรณ์และการจัดเตรียม
ชุดละ 500 บาท

- อาหารกลางวัน 50 บาท / คน

- เครื่องดื่ม 25 บาท / คน

ประดิษฐ์ดนตรีเสียงฝน

(rain stick)

- ค่าอุปกรณ์และการจัดเตรียม
ชุดละ 1,000 บาท

- อาหารกลางวัน 50 บาท / คน

- เครื่องดื่ม 25 บาท / คน
ต้องมีทักษะการใช้สว่าน

ประดิษฐ์ดิดเจอริดู

(didjeridoo)

- ค่าอุปกรณ์และการจัดเตรียม
ชุดละ 1,000 บาท

- อาหารกลางวัน 50 บาท / คน

- เครื่องดื่ม 25 บาท / คน
 
กลองกระป๋อง

-ค่าอุปกรณ์และการจัดเตรียม
ชุดละ 500 บาท

- อาหารกลางวัน 50 บาท / คน

- เครื่องดื่ม 25 บาท / คน
 

หมายเหตุ        สามารถนำอาหารมาเองได้