กำหนดการค่ายดนตรียิ้มละไม

เรียนรู้จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี ระยะเวลา 3 วัน

วันที่ 1

7.00 – 12.00 น. เดินทางมุ่งสู่บ้านยิ้มละไม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.

* กิจกรรมเปิดค่ายดนตรียิ้มละไม
* ดนตรี ศิลปะ ละลายพฤติกรรม
* จังหวะธรรมชาติของฉัน เพื่อน และสิ่งรอบตัว
* จังหวะการบริโภค ที่สอดคล้องกับธรรมชาต

17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 – 21.00 น.

จังหวะการอยู่ร่วมกัน
จังหวะเรื่องเล่า ดนตรีชนเผ่า

วันที่ 2

6.00 – 7.00 น สัมผัสจังหวะธรรมชาติยามเช้า
7.00 -8.00 น. ภารกิจส่วนตัว
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหาร
9.00 – 12.00 น.

จังหวะธรรมชาติ
เรียนรู้ดนตรีู้ 4 จังหวะ
คิดค้นจังหวะร่วมกัน
โชว์จังหวะ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.

ประดิษฐ์ เช็คเกอร์ / ลูกแกว่ง ตามความสนใจ
เรียนรู้การเขย่า / การแกว่งลูกแกว่ง
โชว์เครื่องดนตรี / ของเล่น
รู้จักจังหวะ ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ
คิดค้นการเล่นประกอบจังหวะดนตรี

17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 – 21.00 น.

โชว์การแสดง

วันที่ 3

6.00 – 7.00 น สัมผัสจังหวะธรรมชาติยามเช้า
7.00 -8.00 น. ภารกิจส่วนตัว
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหาร
9.00 – 12.00 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อง เล่น เต้นไปกับจังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี
จังหวะดนตรีกับเสียงเพลง

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับด้วยรอยยิ้มละไม