กำหนดการค่ายดนตรียิ้มละไม

เรียนรู้จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี ระยะเวลา 5 วัน

วันที่ 1

7.00 – 12.00 น.    เดินทางมุ่งสู่บ้านยิ้มละไม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.  

* กิจกรรมเปิดค่ายดนตรียิ้มละไม
* ดนตรี ศิลปะ ละลายพฤติกรรม
* จังหวะธรรมชาติของฉัน เพื่อน และสิ่งรอบตัว
* จังหวะการบริโภค
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

17.00 น. – 18.00 น. จังหวะเบาสบาย พักกาย ภารกิจส่วนตัว
18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 น. – 21.00 น.

จังหวะการอยู่ร่วมกัน (วันแรก)
จังหวะเรื่องเล่า ดนตรีชนเผ่า

วันที่ 2

06.00 – 07.00 น. สัมผัสจังหวะธรรมชาติยามเช้า
07.00 – 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว
08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 -  12.00 น. ไขปริศนา    ความสัมพันธ์ของจังหวะธรรมชาติระบบนิเวศ วิถีชีวิต ดนตรีและชนเผ่า
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น. เฉลยปริศนา
เรียนรู้จังหวะดนตรี ศิลปะ
17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 – 21.00 น.

นำเสนอจังหวะดนตรี ศิลปะร้อยเรื่องราว จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี(1)
จังหวะการอยู่ร่วมกัน (วันที่สอง)
จังหวะเรื่องเล่า ดนตรีชนเผ่า

วันที่ 3

06.00– 07.00 น. สัมผัสจังหวะธรรมชาติยามเช้า
07.00– 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว
08.00– 09.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 น. – 12.00 น. จังหวะดนตรีที่ฉันรัก
(ลงฐานเรียนรู้จังหวะดนตรี ค้นหาดนตรีที่รัก)
12.00 น. – 13.00 น.  รับประทานอาหาร
13.00 น. – 17.00 น.

นำเสนอจังหวะดนตรีที่ฉันรัก
ร้อยเรื่องราว จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี(2)

17.00 น. – 18.00 น.  ภารกิจส่วนตัว
18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 น. – 21.00 น.

จังหวะการอยู่ร่วมกัน (วันที่สาม)
จังหวะเรื่องเล่า ดนตรีชนเผ่า

วันที่ 4

06.00– 07.00 น. สัมผัสจังหวะธรรมชาติยามเช้า
07.00– 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว
08.00– 09.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 น. – 12.00 น. 

เรียนรู้จังหวะกับการเล่น
คิดค้นการเล่นประกอบจังหวะ

12.00 น. –13.00 น.   รับประทานอาหาร
13.00 น. – 17.00 น. นำเสนอการเล่นประกอบจังหวะดนตร
17.00 น. – 18.00 น.  ภารกิจส่วนตัว
18.00 น. – 19.00 น.   รับประทานอาหาร
19.00 น. – 21.00 น. งานเฉลิมฉลองชนเผ่ายิ้มละไม

วันที่ 5

06.00– 07.00 น. สัมผัสจังหวะธรรมชาติยามเช้า
07.00– 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว
08.00– 09.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 น. – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อง เล่น เต้นไปกับจังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี
12.00 น. –13.00 น.   รับประทานอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยรอยยิ้มละไม