หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

โครงการของโลกทัศน์สโมสร

ขบวนการยิ้มละไม

พัฒนาแกนนำเยาวชนในโรงเรียน เพื่อให้สามารถ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
การเผยแพร่ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
เกิดกลุ่มในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

คุณครูยิ้มละไม

จัดกิจกรรมอบรม เพื่อให้คุณครูสามารถ
สร้างกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
สร้างสรรค์กิจกรรม และเป็นที่ปรึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนได้

อาสาสมัครยิ้มละไม
การเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปัน

จัดอบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม
กระบวนการกลุ่ม ให้กับอาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา
คนทั่วไปที่สนใจกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อให้พวกเขานำทักษะกลับมาใช
้สร้างสรรค์สังคมได้อย่างต่อเนื่อง

นักจัดกระบวนการยิ้มละไม

จัดอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
เพื่อพัฒนาแนวคิด เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้
สำหรับคนทำงานด้านเด็กในระดับชุมชน

หลักสูตรยิ้มละไม

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจความเป็นมา
ความเป็นอยู่ และความเป็นไปของชุมชน
เห็นถึงความเชื่อมโยงของชุมชนกับสังคมโลก

ดนตรียิ้มละไม

เราใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อเป็นสื่อในการสร้างกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ให้กับเด็ก เยาวชน คุณครู
และคนทั่วไป ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ
ผ่านทางกิจกรรมดนตรี การเรียนรู้ เข้าใจ
จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี
ที่ประสานสอดคล้องสมดุล รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
การลดการใช้ทรัพยากร การหลีกเลี่ยง ใช้ซ้ำ
แปรรูปกลับมาใช้ใหม่

ยิ้มละไมสัญจร

ใช้สื่อ อาทิ ดนตรี ละคร การเล่น กิจกรรมสร้างสรรค์
รณรงค์ร่วมกับเครือข่ายขบวนการยิ้มละไม
จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน

เทศกาลดนตรีโลก
We sing for Nature...We dance with the Earth

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ "จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต
จังหวะดนตรี" เวทีการแสดงดนตรีโลก
ใช้ดนตรีที่หลอมรวมความหลากหลาย
ของดนตรีธรรมชาติ ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีโลก
เป็นสื่อสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เด็กครอบครัวและสังคม
ได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ในวงกว้าง

พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

สร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายระดับภาคและระดับพื้นที่
เพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายนักจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
พัฒนาและสร้างหลักสูตรองค์ความรู้ในการ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน 
รณรงค์เผยแพร่ให้หน่วยงานและชุมชน
นำกระบวนการเรียนรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง 
และเผยแพร่แนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์ 
รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายไปยังสังคม

ขบวนการยิ้มละไม สร้างภูมิคุ้มกัน...สายพันธุ์ใหม่

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ให้โรงเรียนและชุมชน เรียนรู้ ตระหนักในการป้องกันโรค
สร้างภูิมิคุ้มกัน ความสมดุลให้กับร่างกาย
ด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชน
สร้างสรรค์สื่อ กิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน
และขยายผลไปยังเครือข่ายและชุมชน

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม
ผลิตภัณฑ์ทำด้วยใจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของเล่น เครื่องดนตรีทำมือจากวัสดุเหลือใช้
และวัสดุธรรมชาติ

                            

 

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com