ทำของเล่นยิ้มละไม

เนื้อหา / วัตถุประสงค์

- รู้ที่มาของการเล่นแต่ละชนิด

- รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร (ประหยัด ทะนุถนอม)

- การลดการใช้ทรัพยากร การใช้ซ้ำ การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่เป็นพิษส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

- คุณค่าความละเอียดอ่อนจากการทำงานด้วยมือตัวเองใช้พลังงานจากตัวเราเอง

กิจกรรม ค่าใช้จ่าย

ประดิษฐ์ลูกแกว่งยิ้มละไม

(Poi)

-ค่าอุปกรณ์และการจัดเตรียม
ชุดละ 500 บาท

- อาหารกลางวัน 50 บาท / คน

- เครื่องดื่ม 25 บาท / คน

ประดิษฐ์จักกลิ้งบอล

(juggling ball)

-ค่าอุปกรณ์และการจัดเตรียม
ชุดละ 500 บาท

- อาหารกลางวัน 50 บาท / คน

- เครื่องดื่ม 25 บาท / คน

ประดิษฐ์ไม้มหัศจรรย์

(devil stick)

- ค่าอุปกรณ์และการจัดเตรียม
ชุดละ 1,000 บาท

- อาหารกลางวัน 50 บาท / คน

- เครื่องดื่ม 25 บาท / คน

หมายเหตุ           สามารถนำอาหารมาเองได้