กำหนดการค่ายเล่นเพื่อสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงและแบ่งปัน

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสู่การรู้จัก เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และนำศักยภาพมาใช้อย่างสร้างสรรค์    ระยะเวลา 2 วัน (เสาร์ – อาทิตย์)

กิจกรรมวันเสาร์

7.00 – 12.00 น. เดินทางมุ่งสู่บ้านยิ้มละไม
12.00 – 13.00 น รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.

กิจกรรมรู้จัก-ทักทาย ใบไม้ต้นเดียวกัน
ฉันคือใคร     รู้จัก เข้าใจตนเอง
มีเธอจึงมีฉัน เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับผู้อื่น
เพื่อนของฉัน สังเกต ให้คุณค่าต่อผู้อื่น
โชว์เครื่องดนตรี / ของเล่น
ลานการเล่นเพื่อสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงและแบ่งปัน
เรียนรู้และ ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ

17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 – 21.00 น. ประกายไฟ..ประกายฝัน

กิจกรรมวันอาทิตย์

6.00 – 7.00 น กิจกรรมยามเช้าเบิกบานใจ
7.00 -8.00 น. ภารกิจส่วนตัว
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหาร
9.00 – 12.00 น.

ประดิษฐ์ เช็คเกอร์ / ลูกแกว่ง ตามความสนใจ
เรียนรู้ คิดค้นการเล่นประกอบจังหวะดนตรี
โชว์การแสดง
จังหวะดนตรีกับเสียงเพลง

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับด้วยรอยยิ้มละไม