กำหนดการค่ายเล่นเพื่อสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงและแบ่งปัน

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสู่การรู้จัก เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และนำศักยภาพมาใช้อย่างสร้างสรรค์     ระยะเวลา 3 วัน

วันที่ 1

7.00 – 12.00 น เดินทางมุ่งสู่บ้านยิ้มละไม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.

* กิจกรรมเปิดค่ายเล่นเพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปัน
* กิจกรรมเล่น ละลายพฤติกรรม ฉัน เพื่อน และสิ่งรอบตัว
* การบริโภคที่สอดคล้องกับธรรมชาติ (การเล่นกับชนเผ่า)

17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 – 21.00 น.

กติกาการอยู่ร่วมกัน
เรื่องเล่า การละเล่นชนเผ่า
ประกายไฟ..ประกายฝัน

วันที่ 2

6.00 – 7.00 น กิจกรรมยามเช้าเบิกบานใจ
7.00 -8.00 น. ภารกิจส่วนตัว
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหาร
9.00 – 12.00 น.

โชว์เครื่องดนตรี / ของเล่น
ลานการเล่นเพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปัน
เรียนรู้และ ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.

ทำอุปกรณ์ เช็คเกอร์ / ลูกแกว่ง ตามความสนใจ
เรียนรู้การเขย่า / การแกว่งลูกแกว่ง
คิดค้นการเล่นประกอบจังหวะดนตรี

17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น รับประทานอาหาร
19.00 – 21.00 น. โชว์การแสดง

วันที่ 3

6.00 – 7.00 น กิจกรรมยามเช้าเบิกบานใจ
7.00 -8.00 น. ภารกิจส่วนตัว
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหาร
9.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร้อง เล่น เต้นด้วยกัน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับด้วยรอยยิ้มละไม