สวนจังหวะชีวิต
              

เรียนรู้จังหวะชีวิตจากสิ่งของเครื่องใช้ที่นำมาประดิษฐ์

สร้างสรรค์ให้เป็นเสียงดนตรี

ทำให้เด็กได้เรียนรู้ว่าดนตรีไม่เคยมีข้อจำกัด

เราสามารถสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบต่างๆ

อาทิ กระถางต้นไม้ ช้อน เหล็ก ครก สาก หม้อ กะละมัง ถังน้ำ

สามารถให้สีสันและเสียงดนตรีได้