สวนจังหวะดนตรี
         

การสร้างสรรค์ดนตรีหลากหลายรูปแบบ
มองเห็นความเชื่อมร้อยของดนตรีจากดินแดนที่แตกต่าง
มองเห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ ผ่านยุคสมัยต่างๆ
จนยุคปัจจุบัน อาทิ ดิดเจอริดู กลองพื้นบ้านอัฟริกา ไทย อินเดีย
โปงลางไทย โปงลางอัฟริกัน
เด็กและครอบครัว ได้รู้จักเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่มาจากทุกมุมโลก