สวนจังหวะธรรมชาติ
                       

เรียนรู้เสียงดนตรีธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ ต้นไม้ ผู้ให้ชีวิต

ทำให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของธรรมชาติ

โดยผ่านกิจกรรมดนตรีจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ

เสียงน้ำ ดนตรีน้ำไหล เสียงลมจากโมบายลมพัด

เสียงนก เสียงกบ จากปี่ชักและกบไม้