ทำของใช้ยิ้มละไม เพื่อการพึ่งตนเอง

เนื้อหา / วัตถุประสงค์

- รู้สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์

- เห็นความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เช่น สารเคมี โรคภัยไข้เจ็บ

- ทางออกในการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม พึ่งตนเอง ประหยัด ปลอดภัย

- รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร

- การลดการใช้ทรัพยากร การใช้ซ้ำ การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่เป็นพิษส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

- คุณค่าความละเอียดอ่อนจากการทำงานด้วยมือตัวเองใช้พลังงานจากตัวเราเอง

กิจกรรม ค่าใช้จ่าย

สบู่ทำมือยิ้มละไม

-ค่าอุปกรณ์และการจัดเตรียม
ชุดละ 500 บาท

- อาหารกลางวัน 50 บาท / คน

- เครื่องดื่ม 25 บาท / คน

ยาสระผมมะกรูด
สบู่ถั่วเขียวยิ้มละไม

-ค่าอุปกรณ์และการจัดเตรียม
ชุดละ 500 บาท

- อาหารกลางวัน 50 บาท / คน

- เครื่องดื่ม 25 บาท / คน

หมายเหตุ   สามารถนำอาหารมาเองได้