กำหนดการค่ายขบวนการยิ้มละไม พึ่งตนเอง

กระบวนการเรียนรู้สาเหตุ ปัญหา ผลกระทบ สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และทางออกในการพึ่งตนเอง
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชน ระยะเวลา 2 วัน (เสาร์ – อาทิตย์)

กิจกรรมวันเสาร์

07.00  - 12.00 น. เดินทางมุ่งสู่บ้านยิ้มละไม
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
13.00 – 17.00 น.   

กระบวนการละลายพฤติกรรม
- กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย
- กิจกรรมรู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น
แบ่งกลุ่มสร้างชุมชน
- รู้สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
- การทำงานเป็นกลุ่ม
Walk rally ปริศนาการพึ่งตนเอง

17.00 – 18.00 น.   พักผ่อน / ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
- รู้จักอาหารสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติ
19.00 – 21.00 น.

เฉลยปริศนาการพึ่งตนเอง
กิจกรรมรอบกองไฟ / การแสดงของชุมชน

 

กิจกรรมวันอาทิตย์

06.00 – 07.00 น.        ตื่นนอน ออกกำลังกายรับแสงอรุณ
07.00 – 08.00 น.         ภารกิจส่วนตัว
08.00 น. – 09.00 น.  รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
09.00 น. – 12.00 น. ชุมชนในฝัน
12.00 น. -13.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
13.00 น.  กิจกรรมอำลา / เดินทางกลับบ้านด้วยรอยยิ้มละไม