กำหนดการค่ายขบวนการยิ้มละไม พึ่งตนเอง

กระบวนการเรียนรู้สาเหตุ ปัญหา ผลกระทบ สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และทางออกในการพึ่งตนเอง
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน ระยะเวลา 3 วัน

วันที่ 1

7.00 – 12.00 น. เดินทางมุ่งสู่บ้านยิ้มละไม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
13.00 – 17.00 น. กระบวนการละลายพฤติกรรม
- กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย
- กิจกรรมรู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น
แบ่งกลุ่มสร้างชุมชน
- รู้สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
- การทำงานเป็นกลุ่ม
Walk rally ปริศนาการพึ่งตนเอง
17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
19.00 – 21.00 น. เฉลยปริศนาการพึ่งตนเอง
กิจกรรมรอบกองไฟ / การแสดงของชุมชน

วันที่ 2

6.00 – 7.00 น ตื่นนอน ออกกำลังกายรับแสงอรุณ
7.00 -8.00 น. ภารกิจส่วนตัว
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
9.00 – 12.00 น. นักจัดสรรทรัพยากร
ชุมชนในฝัน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
13.00 – 17.00 น. ฐานปฏิบัติการพึ่งตนเอง
- อาหาร
- ยารักษาโรค
- ที่อยู่อาศัย
- เครื่องนุ่งห่ม
- พลังงาน
- ของใช้ในชีวิตประจำวัน
คิดการแสดง “สื่อสร้างสรรค์ ความงาม มิตรภาพ รอยยิ้มชุมชน”  
17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
19.00 – 21.00 น. การแสดง “สื่อสร้างสรรค์ ความงาม มิตรภาพ รอยยิ้มชุมชน”  

วันที่ 3

6.00 – 7.00 น ตื่นนอน ออกกำลังกายรับแสงอรุณ
7.00 -8.00 น. ภารกิจส่วนตัว
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
9.00 – 12.00 น.

พลังสร้างสรรค์ฉันและโลก
ประเมินผลกิจกรรม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
13.00 น. เดินทางกลับด้วยรอยยิ้มละไม