กำหนดการค่ายขบวนการยิ้มละไม พึ่งตนเอง

กระบวนการเรียนรู้สาเหตุ ปัญหา ผลกระทบ สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และทางออกในการพึ่งตนเอง
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน ระยะเวลา 5 วัน

วันที่ 1

7.00 – 12.00 น.   เดินทางมุ่งสู่บ้านยิ้มละไม
12.00– 13.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
13.00 – 17.00 น.  • กิจกรรมทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย
• เปิดค่ายเข้าสู่สถานการณ์จำลอง
• ฝ่าด่านสาเหตุ ปัญหา ผลกระทบ
• สร้างหมู่บ้านใหม่
- สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต
- การทำงานเป็นกลุ่ม
17.00 น. – 18.00 น. พักกาย ภารกิจส่วนตัว
18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
19.00 น. – 21.00 น. • สภาชุมชน
- กติกาการอยู่ร่วมกันในชุมชน
• ประชุมหมู่บ้าน
• เรื่องเล่า นิทานก่อนนอน

วันที่ 2

06.00 – 07.00 น. ตื่นนอน ออกกำลังกายรับแสงอรุณ
07.00 – 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว
08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 -  12.00 น. • ปฏิบัติการสร้างหมู่บ้าน
- ช่วยกันเตรียมที่พัก
- เตรียมอาหารแต่ละชุมชน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
13.00 – 17.00 น.

ฐานปฏิบัติการปัจจัยสี่
1. อาหาร
2. ยารักษาโรค
3. เครื่องนุ่งห่ม
4. ที่อยู่อาศัย

17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว / ทำอาหาร
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
19.00 – 21.00 น. • สภาชุมชน
• ประชุมหมู่บ้าน
- ประเมินกิจกรรมในหมู่บ้าน
- แบ่งงานสำหรับวันรุ่งขึ้น
• ดนตรีก่อนนอน

วันที่ 3

06.00– 07.00 น. ตื่นนอน ออกกำลังกายรับแสงอรุณ
07.00– 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว / ทำอาหาร
08.00– 09.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
09.00 น. – 12.00 น. ฐานปฏิบัติการปัจจัยสี่ (ต่อ)
12.00 น. – 13.00 น.   รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
13.00 น. – 17.00 น.

• ฐานปฏิบัติการพึ่งตนเอง
- ของใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

17.00 น. – 18.00 น.    ภารกิจส่วนตัว / ทำอาหาร
18.00 น. – 19.00 น.  รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
19.00 น. – 21.00 น. • สภาชุมชน
• ประชุมหมู่บ้าน
• ดนตรีก่อนนอน

วันที่ 4

06.00– 07.00 น. ตื่นนอน ออกกำลังกายรับแสงอรุณ
07.00– 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว / ทำอาหาร
08.00– 09.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
09.00 น. – 12.00 น.   ฐานปฏิบัติการพึ่งตนเอง
- พลังงานทางเลือก
12.00 น. –13.00 น.   รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
13.00 น. – 17.00 น. • คิดการแสดงประจำหมู่บ้าน
• ทำอาหาร
17.00 น. – 18.00 น.    ภารกิจส่วนตัว
18.00 น. – 19.00 น.  รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
19.00 น. – 21.00 น. • ลานวัฒนธรรมการแสดงของแต่ละหมู่บ้าน

วันที่ 5

06.00– 07.00 น. ตื่นนอน ออกกำลังกายรับแสงอรุณ
07.00– 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว / ทำอาหาร
08.00– 09.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
09.00 น. – 12.00 น.    • พลังสร้างสรรค์ฉันและโลก
•ประเมินผลกิจกรรม
• อำลา ฝากฝัง
12.00 น. –13.00 น. รับประทานอาหารเพิ่มพลังชีวิต
13.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยรอยยิ้มละไม