หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

 

โครงการคุณครูยิ้มละไม
ครูเปรียบเสมือนผู้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้งอกงามเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง
เพียงพอที่จะเติบโตได้ด้วยตัวเอง
ครูไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนเท่านั้น ครูยังเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และรักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง นำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญกระบวนการเรียนรู้นั้นจะต้องอุดมไปด้วยความสนุกสนาน ท้าทาย ร่าเริง เป็นสุขทั้งเด็กและครู

      

คุณครูยิ้มละไม ครูผู้มีหัวใจแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เรากับคุณครูจึงจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกัน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ เช่น หลักสูตรท้องถิ่น กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
เรายังเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กในบทบาทของพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ประสานความร่วมมือกับผู้รู้ ชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ เรียนรู้ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาของโรงเรียนและชุมชน เกิดการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

                          

 

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com