หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

 

โครงการนักจัดกระบวนการยิ้มละไม

นักจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์
หากเปรียบเด็กดั่งเมล็ดพันธุ์ ที่กำลังเติบโตเป็นต้นกล้าและเป็นไม้ใหญ่ในอนาคต เมล็ดพันธุ์จะงอกงามและเติบโตได้ต้องอาศัยการบ่มเพาะ ดูแล พรวนดิน ให้น้ำ อย่างถูกวิธี ได้รับแสงอย่างพอเหมาะ อยู่ในที่ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต จึงจะเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่ง สมบูรณ์ ให้ร่มเงาและอากาศบริสุทธิ์แก่สิ่งมีชีวิตบนโลกของเราได้
เช่นเดียวกับเด็กที่ต้องได้รับการปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตทางความคิด จิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อโลก ผ่านการจัดกระบวนการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่ง ในชุมชนและโลกใบนี้ ให้เด็กได้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้เสพย์ เป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะดูแลโลกใบนี้ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

      

นักจัดกระบวนการเรียนรู้ คือผู้ที่จะพาเด็กๆ ค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับคนอื่น รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักชุมชนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรในชุมชน สำรวจดิน น้ำ อากาศ สัตว์ ต้นไม้ เรียนรู้ปัญหาของชุมชน และช่วยกันคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาร่วมกัน นำเสนอ สื่อสารไปยังชุมชนและสังคมภายนอก ผ่านสื่อต่างๆที่เด็กๆร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น อาทิ ดนตรี ละคร ศิลปะ นิทรรศการ เกมส์ ฐานปฏิบัติการ

       

นักจัดกระบวนการเรียนรู้ คือผู้ที่รักการเรียนรู้ และนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปจัดกระบวนการให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนและชุมชน เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เจริญเติบโตงอกงาม พร้อมที่จะให้ร่มเงาแก่ชุมชนต่อไป

                          

 

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com