หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

 

โครงการ อาสาสมัครยิ้มละไม
ในชีวิตมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้แสวงหา ค้นหาคุณค่าความหมายความงดงามของชีวิต สายใยความผูกพันของมนุษย์ที่มีมายาวนาน และเราทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่ในตัวตน ที่พร้อมจะงอกงาม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ การได้ช่วยเหลือแบ่งปันย่อมนำมาซึ่งความสุข  ผู้ให้ก็คือผู้รับ ผู้รับก็คือผู้ให้ งานอาสาสมัคร งานเสียสละของผู้สมัครที่จะอาสา จึงเป็นการเรียนรู้ทั้งการให้และการรับ 

         

อาสาสมัครยิ้มละไม พื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปัน  เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับ เรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจตนเอง เข้าใจความสัมพันธ์กับผู้อื่น เข้าถึงธรรมชาติที่เป็นจริง ใช้ชีวิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาศักยภาพทักษะความสามารถความถนัดที่ทุกคนมี และการทำงานร่วมกัน

                          

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com