หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร


โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

  กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

กระบวนการเรียนรู้ระยะสั้น ณ บ้านยิ้มละไม

ยิ้มละไมเปิดบ้านจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และคนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้กระบวนการดนตรียิ้มละไม กระบวนการเล่นเพื่อสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงและแบ่งปัน กระบวนการศิลปะยิ้มละไม และกระบวนการเพื่อการพึ่งตนเอง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 14.00 น.

     กิจกรรมดนตรียิ้มละไม

     กิจกรรมเล่นเพื่อสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงและแบ่งปัน

     กิจกรรมศิลปะยิ้มละไม  

     กิจกรรมการพึ่งตนเอง

 

กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบค่าย ณ บ้านยิ้มละไม

     ค่ายดนตรียิ้มละไม "จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี"

                กระบวนการ 2 วัน  

                กระบวนการ 3 วัน  

                กระบวนการ 5 วัน

    ค่ายเล่นเพื่อสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงและแบ่งปัน
    
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสู่การรู้จัก เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม     ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และนำศักยภาพมาใช้อย่างสร้างสรรค์

                กระบวนการ 2 วัน     

                กระบวนการ 3 วัน     

                กระบวนการ 5 วัน

    ค่ายขบวนการยิ้มละไมพึ่งตนเอง

                กระบวนการ 2 วัน     

                กระบวนการ 3 วัน     

                กระบวนการ 5 วัน

   *** กระบวนการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมยิ้มละไม 089-7770213

   ติดต่อเรา

โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com