รูปแบบกิจกรรม
1. เวทีการแสดงดนตรีโลก( We sing for Nature…We dance with the Earth )  

        การแสดงจังหวะดนตรีจากนานาประเทศ ในรูปแบบดนตรีชนเผ่า ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีร่วมสมัย ที่คงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ตัวตนที่มีมิติของเรื่องราวธรรมชาติและชีวิตถ่ายทอดเป็นจังหวะดนตรีอย่างหลากหลาย จากประเทศไทย และอย่างน้อยอีก 4 ประเทศ อาทิ อินเดีย ออสเตรเลีย อัฟริกา แมกซิโก

ประเทศไทย 
- ภาคใต้  รองเง็ง  วงอัสลีมาลา และ ดนตรีจากชาวไทยใหม่(มอแกน) จังหวัดพังงา
                ลิเกฮูลู  จากจังหวัดสงขลา
                หนังตะลุงและ มโนราห์ จากนครศรีธรรมราช

- ดนตรีอีสาน โปงลาง แคน

- ภาคกลาง  ดนตรีไทย ระนาด ขิม

- ดนตรีกะเหรี่ยง จากทุ่งใหญ่นเรศวร, ชิ ปกาเกอะญอ

- ดนตรีร่วมสมัย  วงซูซู ,วูดูแบน

- ดนตรีเสียงแก้ว อ.วีรพงษ์ 

อินเดีย

- การนำเสนอดนตรีทางจิตวิญญาณ ผ่าน Sitar,Flute,Santoor,Tabla โดย Pandit Suresh Talwalkar, Shubhada Paradkar ,Shrinivas Rao

ออสเตรเลีย

- ดนตรีของชนเผ่าอะบอริจิน โดย Community action on alcohol

- วง Jabaru  การผสมผสานระหว่างดนตรีชนเผ่าอะบอริจิน และขิมอินเดีย             

อัฟริกา
-      เปิดโลกอิสระกับกลองอัฟริกันและระนาดอัฟริกัน กับ Sowah Mensah

แมกซิโก

- การผสมผสมผสานดนตรีชนเผ่า Native American , Mexican ,Tibetan โดย Rafael Bejarano

 

2. เวที พื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน

        การแสดงของเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ โดยส่งเสริมเด็กเยาวชนโดยเน้นดนตรีชนเผ่า ดนตรีพื้นบ้าน หรือดนตรีร่วมสมัย ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม วิถีชีวิต คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชุมชน โดยเด็กและเยาวชนในแผนงานดนตรีสร้างสุขและเยาวชนในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค 

- ภาคใต้

- ภาคกลาง

- ภาคอีสาน

- ภาคเหนือ

 

3. กิจกรรมจังหวะดนตรี (Work Shop ร้อง เล่น เต้น)

        เด็กและเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรมได้เรียนรู้จังหวะดนตรีที่หลากหลายวัฒนธรรม ดนตรีชนเผ่า ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีร่วมสมัยที่หลอมรวมวัฒนธรรม ผ่านการร้อง การเล่น การเต้น และทำเครื่องดนตรี

เรียนรู้การทำเครื่องดนตรี                                     
- ดนตรีชนเผ่า
- ดนตรีพื้นบ้าน
- เครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช้ชนิดต่างๆ

เรียนรู้จังหวะการเล่นดนตรีหลากหลายรูปแบบ            

เรียนรู้จังหวะการเต้นในรูปแบบต่างๆ                       

 

4. กิจกรรมจังหวะชีวิต 

        ฐานปฏิบัติการเรียนรู้และซุ้มกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ปัญหาผลกระทบ วิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางเลือกมากมายในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เด็ก เยาวชนและทุกคนนำไปปฏิบัติได้

- ฐานวิกฤตโลกร้อน              สาเหตุ ปัญหา ผลกระทบ

- อาหาร                                 อาหารท้องถิ่น อาหารของชุมชน

- เสื้อผ้า    เครื่องนุ่งห่ม         ของใช้ในชีวิตประจำวัน                  

- ยารักษาโรคและสุขภาพ    สมุนไพร  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

- พลังงาน                              พลังงานทางเลือก

- บ้าน                                     บ้านประหยัดพลังงาน บ้านไทย บ้านดิน บ้านไม

 

5. กิจกรรมจังหวะจังหวะธรรมชาติ

เรียนรู้คุณค่า ความหมาย ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขาผ่านเครือข่ายเยาวชนและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ

- กิจกรรมเที่ยวเรือกับเราชาวไทยใหม่ 

- รู้จักป่าชายเลน

- นักสืบชายหาด


6. หมู่บ้านดนตรี

- ที่พักทีมงาน ศิลปิน จัดสร้างให้เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าต่างๆ มีกระบวนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นห้องน้ำ  การจัดการขยะ

- ในเทศกาลไม่ใช้พลาสติก เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ

- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

- ค้นหาคุณค่าเดิมในพื้นที่

- การตกแต่งสถานที่เน้นความเป็นธรรมชาติเดิมที่มีอยู่และนำเอกลักษณ์ในพื้นที่มาตกแต่ง

 

7. สวนสนุกดนตร

- สวนจังหวะธรรมชาติ

          เรียนรู้เสียงดนตรีธรรมชาติ  ดิน น้ำ ลม ไฟ ต้นไม้ ผู้ให้ชีวิต ทำให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมดนตรีจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เสียงน้ำ ดนตรีน้ำไหล  เสียงนก เสียงกบ จากปี่ชักและกบไม้

- สวนจังหวะชีวิต

       เรียนรู้จังหวะชีวิตจากสิ่งของเครื่องใช้ที่นำมาประดิษฐ์ สร้างสรรค์ให้เป็นเสียงดนตรี  ทำให้เด็กและคนได้เรียนรู้ว่าดนตรีไม่เคยมีข้อจำกัด เราสามารถสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบต่างๆ อาทิ กลองถัง ระนาดครก โปงลางหม้อ สามารถให้สีสันและเสียงดนตรีได้

- สวนจังหวะดนตรี

       การสร้างสรรค์ดนตรีหลากหลายรูปแบบ  มองเห็นความเชื่อมร้อยของดนตรีจากดินแดนที่แตกต่าง มองเห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ ผ่านยุคสมัยต่างๆ จนยุคปัจจุบัน อาทิ ดิดเจอริดู กลองพื้นบ้านอัฟริกา ไทย อินเดีย เด็กและครอบครัว ได้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่มาจากทุกมุมโลก